KontaktBlog     JPK   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

Faktury VAT dla jednostek samorządu terytorialnego

Przepisy o o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzą w życie 1 stycznia 2017. Należy się odpowiednio przygotować.

Od 1 stycznia 2017 podatek od towarów i usług rozliczany będzie przez gminy
Zgodnie z ustawą (niżej), rozliczenia podatku VAT prowadzone będą centralnie przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty itd (dla uproszczenia dalej mówimy o gminie). Jeśli zatem podatek VAT ma być prawidłowo odliczony, faktura powinna zostać wystawiona na dane jednostki samorządu terytorialnego. Trzeba odpowiednio zmienić dane kontrahentów w programie.

Faktura VAT musi odpowiadać rzeczywistości
Należy zatem zadbać, aby dane na fakturze poświadczały stan faktyczny. Jeśli faktura ma zostać wystawiona gminie, to gmina musi być stroną umowy. Należy zatem zadbać o odpowiednie przeprowadzenie cesji umów tak, aby to gmina była stroną umowy. Trzeba sprawdzić wprowadzone zamówienia i umowy, których realizacja wypada po 1 stycznia 2017.

Odpowiedzialność karna
Wystawienie, wprowadzenie do obrotu, posługiwanie się dokumentem poświadczającym nieprawdę jest przestępstwem. Za prawidłowość danych na fakturze odpowiadają obie strony, wystawca i nabywca. Dane nabywcy muszą ściśle odpowiadać stronie wykonanej umowy. Trzeba wprowadzić dane teleadresowe oraz numer NIP i REGON gminy.

Na fakturze należy podać dane jednego nabywcy
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, na fakturze mają znaleźć się dane nabywcy. Ustawodawca używa liczby pojedynczej. Ustawa nie przewiduje podawania więcej niż jednego nabywcy.

Na fakturze można podać dodatkowe dane
W polach dodatkowych można dopisać dowolne dane, pozwalające lepiej określić treść faktury. Można na przykład napisać, że faktura za remont dotyczy remontu wykonanego w domu pomocy społecznej, zarządzanym przez gminę. Nabywcą uwidocznionym na fakturze powinna być gmina.

Prawidłowe wygenerowanie JPK
Wygenerowany JPK musi zawierać dane gminy i wyłącznie dane gminy. Nie ma możliwości wygenerowania struktury JPK zawierającej dane innego podmiotu. Podanie w danych nabywcy innych danych dodatkowych (np. 2 adresy, 2 nazwy, 2 numery REGON) spowoduje nieprawidłowe wygenerowanie struktury JPK.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dziennik Ustaw z 2016, poz. 1454).
Pobierz treść ustawy

Ustawa NIE zmieniła zasad fakturowania!
Należy zwrócić uwagę, że ustawa nie zmienia zasad wystawiania faktur, określonych w ustawie o podatku od towarów i usług. Faktury wystawia się jak dotychczas, należy tylko zmienić w programie dane kontrahenta albo wprowadzić nowego.

Przygotowanie do kontroli podatkowej
Należy zakładać, że takie faktury będą szczegółowo kontrolowane. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej, w przypadku umów zawartych uprzednio z jednostkami podległymi jednostkom samorządu terytorialnego, należy posiadać dokument cesji umowy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, której chcemy wystawić fakturę. Taki dokument należy przechowywać podobnie jak faktury, których dotyczy - w praktyce nie krócej niż przez okres 6 lat. W związku z dłuższym przedawnieniem niektórych spraw karnych, zalecamy dziesięcioletni okres przechowywania.

© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://www.jzk.pl/faktury-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego