Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet  

Blog programistów

piątek, 30 marca 2012

Waluty: Poprawiony interfejs modułu WALUTY.

ISP: Teraz log z imporu płatności masowych jest zapisywany w innym pliku niż standardowy log programu. Daje to większy porządek w logach i zwiększa bezpieczeństwo danych finansowych. Logi są teraz też bardziej przejrzyste.

Systemowe: Teraz dane zapisywane w logu programu pozbawiane są tagów HTML, dzięki czemu są bardziej przejrzyste.


czwartek, 29 marca 2012

Agent: Poprawione autosumowanie raportu.


środa, 28 marca 2012

ISP: Poprawiony układ zakładek w oknie edycji umowy.

Faktury: Ulepszone działanie okna FAKTURA KAMELEON. Teraz pokazują się do wyboru tylko te rodzaje dokumentów, które można wystawić zgodnie z licencją.

Drukowanie: Usunięty problem z zawieszaniem się programu przy drukowaniu z okna podglądu wydruku.

Systemowe: Sporo poprawek technicznych w różnych miejscach programu.


wtorek, 27 marca 2012

Ryczałt: Poprawione wyświetlanie danych w module RYCZAŁT.

Faktury: Dodany komunikat tłumaczący konieczność podania adresu e-mail przed próbą wysłania faktury mailem w PDF. Usługa jest tożsama z Ekofakturą i dlatego wymaga podania adresu e-mail oraz oznaczenia zgody klienta na otrzymywanie faktury w takiej formie.


niedziela, 25 marca 2012

Warsztat: W zleceniu przechowania opon można teraz łatwo wybrać samochód bezpośrednio z bazy warsztatowej. W ten sposób nie trzeba wprowadzać tych samych danych po raz kolejny. Program prezentuje również, którego samochodu dotyczy zlecenie. Powiązanie następuje po numerze rejestracyjnym.

Systemowe: Usunięty sporadyczny problem z rozkładem okienek na ekranie. Zdarzało się, że uruchomiony moduł nie pokazywał się w całej dostępnej przestrzeni, a zajmował tylko jej część. Teraz wszystkie moduły są automatycznie rozciągane przed wyświetleniem.

Poczta: Drobne poprawki interfejsu. Teraz można zmienić podział modułu, jeśli niektóre dane nie mieszczą się na ekranie.

Szkoła: Poprawione wyświetlanie w module OFERTY. Nowy interfejs modułu PŁATNOŚCI. Nowy interfejs modułu OCENY. Nowy interfejs modułu LEKTORZY. Teraz dostępnych jest więcej danych. Umożliwiono bezpośrednie uruchomienie rozmowy na GG lub Skype, a także wysłanie maila bezpośrednio po kliknięciu w wierszu tabeli. Analogiczna funkcjonalność także w module UCZNIOWIE.

Drukowanie: Teraz nadruk logo akceptuje również pliki PNG. Jeśli wydrukowanie logo z jakichś przyczyn nie jest możliwe, pokazywany jest komunikat na ekranie. Wcześniej przechodziło to bez echa, co powodowało skargi że się logo czasami nie drukuje. Teraz będzie wiadomo, dlaczego.

Aktualizacje: Pobieranie aktualizacji pierwszy raz po zmianie czasu na letni może trwać nieco dłużej. Związane jest to Z uwagi na zmianę sygnatury czasu.


sobota, 24 marca 2012

ISP: Wprowadzono automatyczny import naliczeń zewnętrznych z formatu CSV. Import opracowano na podstawie raportów z GTS Energis, ale powinien działać z każdym standardowym plikiem CSV. Odpowiednie pola zostaną znalezione automatycznie, można też wybrać kodowanie polskich liter. Program pozwala wcześniej zweryfikować poprawność odczytu pól oraz sprawdza przyporządkowania. Na tym etapie można i warto uzupełnić pole ID_ZEWNĘTRZNY w danych umowy ISP - można to zrobić półautomatycznie korzystając z tego okna. Trzeba uzupełnić przyporządkowania dla wszystkich umów, aby import był możliwy. Całość nowych funkcji znajdziemy w nowym module ISP.ZEWNĘTRZNE.

ISP: Wprowadzono automatyczne fakturowanie naliczeń zewnętrznych. Naliczenia są dodawane do najbliższej faktury, chyba że termin naliczenia ustawiono na datę późniejszą niż data fakturowania. Naliczenie po zafakturowaniu oznaczane jest standardową flagą "Zapłacono". Zdjęcie tej flagi spowoduje zafakturowanie po raz kolejny.

ISP: Jeśli wybrano fakturowanie, można teraz łatwo obejrzeć ostatnią fakturę. Również po fakturowaniu seryjnym, aż do zamknięcia programu, można szybko podejrzeć świeżo wystawioną fakturę - w oknie edycji umowy.

ISP: Poprawiono kolejność modułów w programie. Teraz odpowiadają logicznej kolejności zdarzeń.

ISP: Rozbudowano moduł ISP.Sprzęt. Teraz zamiast GUID sprzętu, na liście w umowie wyświetlane są od razu nazwy sprzętu. Jeśli zamiast nazwy nadal wyświetla się GUID, oznacza to zerwanie powiązania, czyli usunięcie sprzętu. Poprawki w module ISP.Sprzęt.

Systemowe: Poprawiono odczytywanie niektórych baz danych.

Umowy: Drobna korekta interfejsu.

Warsztat: Drobne korekty w różnych miejscach programu. Nowy interfejs dotarł teraz również do modułu OPONY. Okienko zlecenia przechowania opon podzielone zostało teraz na przejrzyste zakładki, dostępne także z klawiatury. Tabelka zawiera teraz dane podzielone na jednoliniowe kolumny, dzięki czemu można łatwo sumować, sortować i wyszukiwać dane. Można włączyć kolumny, które są nam potrzebne, wyłączając pozostałe. Dostępne są bezpośrednio informacje o lokalizacji i wartości opon.


piątek, 23 marca 2012

Zakupy: W module udostępniono bardzo przydatną opcję kompaktowania bazy danych. Należy z niej korzystać przynajmniej raz do roku, aby zarchiwizować niepotrzebne już starsze dane.

Delegacje: Nowy interfejs także w oknie edycji delegacji.

Sprzedaż: Uproszczony interfejs okna modułu SPRZEDAŻ.

Książka: W module KSIĄŻKA dostępne jest teraz ręczne przesuwanie wpisów w górę i w dół. Podobna funkcjonalność w modułach RYCZAŁT oraz VAT.

SMS: Teraz informacja o wysłaniu SMS jest zapisywana w pliku SMS-RR-MM.log, nie zaśmiecając podstawowego logu programu. Udostępniono możliwość buforowania SMS. Opcja ta jest wymagana w przypadku SMS seryjnych, gdzie obowiązują ograniczenia w ilości jednocześnie wysyłanych wiadomości, na przykład w module ISP.ZALEGŁOŚCI. Dostępny jest teraz specjalny moduł SMS (w menu Poczta), gdzie dostępny jest bufor wiadomości wysłanych, nie wysłanych oraz szczegółowy log.

Teryt: Moduł TERYT dostał teraz pełnowartościową wyszukiwarkę. Odnalezienie szukanej miejscowości to teraz tylko kilka kliknięć. Baza TERYT jest szczególnie ważna dla raportowania GUS. Wyszukiwarka TERYT dostępna jest teraz w standardowym oknie edycji danych kontrahenta, a więc dostępna jest właściwie we wszystkich wersjach programu. Oczywiście najbardziej przyda się w takich programach jak ISP, gdzie jest konieczna do przygotowania właściwych raportów statystycznych.


czwartek, 22 marca 2012

Hotel: Dalsze poprawki w oknie edycji rezerwacji. Pole daty przyjazdu jest teraz standardowym polem wyboru daty, zatem można łatwo wpisać datę bezpośrednio z klawiatury.

Towary: Teraz w oknie edycji towaru widoczne jest jego dossier, czyli podsumowanie wszystkich znanych ruchów magazynowych. To bardzo przydatna opcja i dodatkowo będzie rozwijana. Podsumowanie działa tylko i wyłącznie, jeśli konsekwentnie używane są unikalne kody poszczególnych towarów. Poprawki także w oknie dossier towarów (= raport stanów magazynowych).

Faktury: W oknie wystawiania faktury (i w każdym innym korzystającym z tego mechanizmu) można teraz szybko wyświetlić i ukryć tabelkę z wyborem towarów i usług. Wiele osób woli korzystać raczej z okna wyboru F3, a wtedy panel można ukryć, zostawiając więcej miejsca na treść faktury. Wprowadzono też kilka dodatkowych poprawek, ułatwiających codzienną pracę. Przyspieszono przełączanie magazynów w oknie wyboru. Poprawiona klawiszologia. Teraz podręczne menu powinno od razu działać, niezależnie co klikał użytkownik. W oknie wyboru towarów F3 działa teraz klawisz Esc.

Faktury: Nowy, eksperymentalny system częściowego wyświetlania listy faktur. Teraz można przechodzić po liście tak, jak po stronach internetowych, klikając przycisk Dalej i Wstecz. Można łatwo wybrać, po ile elementów ma być wyświetlane. Jeśli taki sposób wyświetlania spotka się z pozytywnym przyjęciem, będzie dostępny w większej ilości modułów, szczególnie w tych mocno obciążonych dużymi zestawami danych.

Terminarz: Poprawiony interfejs modułu.


środa, 21 marca 2012

Kontrahenci: Ulepszony interfejs okna KONTRAHENCI. Teraz pasek zakładek także i w tym okienku jest systemowy i dostępny z klawiatury.

Hotel: Ulepszony interfejs okna POKOJE oraz ROZLICZENIA. Celem jest ujednolicenie interfejsu, co oznacza poprawę przejrzystości korzystania z programu. Usunięto zbędne informacje z tabelki w module ROZLICZENIA, są dostępne w prawym panelu po zaznaczeniu rezerwacji. Ulepszenia w kilku innych modułach.

Hotel: Przerobione okienko edycji rezerwacji, teraz jest uporządkowane i podzielone logicznie na działy. Jest teraz dostęp do wystawionej faktury (i do fakturowania) bezpośrednio z okna edycji rezerwacji. Teraz można też szybko dodać dowolnie dużo towarów z magazynu i usług według cennika, na przykład sprzedaż z minibaru czy opłaty za parking. Wszystko w ramach okna edycji rezerwacji.

Towary: Nowy system zakładek dotarł teraz także do tego okna. Stary system nie pozwala nam przejść jeszcze na nowy kompilator, który zapewni stabilniejszą obsługę dużych ilości pamięci.


wtorek, 20 marca 2012

ISP: Nowy filtr w module ZALEGŁOŚCI. Teraz można odfiltrować klientów zalegających więcej niż n złotych, na przykład 100 czy 500. W ten sposób możemy skoncentrować się na windykacji naprawdę trudnych przypadków.

UE: Poprawki interfejsu również i w tym module.

Eksport: Udostępniona została faktura VAT eksport. Ta opcja była cały czas dostępna, ale trudna do zlokalizowania - teraz jest widoczna po prostu w menu. Gotowe faktury są widoczne w module FAKTURY.

Kontrahenci: Poprawione wyświetlanie danych o kontrahentach zagranicznych w panelu kontrahenta, obecnym w oknach typu NOWA FAKTURA.

Systemowe: Zmieniono kolejność reakcji na komunikaty Windows. Wcześniej zdarzenie naciśnięcia przycisku na ekranie było generowane w momencie naciśnięcia przycisku myszki. Powodowało to taki efekt, że zdarzenie zwolnienia przycisku trafiało już do okienka potomnego, powodując na przykład niepotrzebne posortowanie listy. Teraz zdarzenie jest obsługiwane dopiero w momencie zwolnienia przycisku myszki. Większość użytkowników nie zauważy w ogóle zmiany, natomiast pomoże ona rozwiązać kilka nietypowych problemów, ktore występowały u kilku klientów.


poniedziałek, 19 marca 2012

Systemowe: Ulepszenia interfejsu w różnych miejscach programu.

Systemowe: Poprawiona stabilność pracy w Windows 7 w wersji 64-bitowej. Wcześniej mogły okazjonalnie wystąpić pewne problemy podczas przełączania okien programu, jeśli w systemie nie było włączone automatycznie wygładzanie czcionek ekranowych, a program sprawdzał stan tej funkcji. Przypadek rzadki, ale jednak mógł wystąpić.

Serwis: Ulepszone wyświetlanie listy zleceń. Kolumny AWARIA oraz CZYNNOŚCI są teraz wyświetlane osobno. W oknie nowego zlecenia jest teraz jeszcze więcej miejsca na opis awarii oraz wykonanych czynności.

Dostawcy: Poprawione filtrowanie w module.

Warsztat: Można teraz podać w zleceniu oznaczenie stanowiska, umówioną godzinę i czas trwania zlecenia, jeśli to zlecenie krótkie. W ten sposób będzie możliwa niedługo rezerwacja stanowisk w oparciu o przejrzysty grafik.

Warsztat: Nowe moduły MECHANICY oraz STANOWISKA. Na razie tylko edycja słowników, z czasem podgląd grafiku i historii odpowiednio stanowisk oraz mechaników.

Warsztat: Nowe statusy odnośnie samochodu w zleceniu: brudny, uszkodzony, na lawecie. Teraz można lepiej opisać pojazd. Ulepszona prezentacja danych w prawym panelu w oknie zleceń.


sobota, 17 marca 2012

Subskrypcje: Poprawione rozpoznawanie i akceptowanie subskrypcji w programie oraz na stronie internetowej. Programy pobierają już subskrypcję automatycznie. Można też ręcznie pobrać subskrypcję podając kilka krótkich danych.

Start: Ulepszony HTMLowy panel startowy. Teraz wymuszone jest kodowanie zgodne z Windows, wcześniej wygląd polskich liter zależał od konfiguracji ustawień regionalnych.

Blog: Niektórzy czytelnicy tego blogu zupełnie niewłaściwie odbierają słowo "poprawiono", rozumując że wcześniej był błąd. U nas poprawiono jest symbolem ulepszenia. Za każdym razem, jak dokonujemy jakiejś poprawki, zbliżamy się odrobinę bardziej do ideału. Ale może warto narzucić frazeologię bardziej poprawną politycznie.


piątek, 16 marca 2012

mikroFakturzysta: Dodano dostęp do Centrum Bezpieczeństwa Danych.

CBD: Poprawiony interfejs modułu.

Kontrahenci: Wprowadzono możliwość zablokowania wysyłania maili w edycji danych kontrahenta. Jeśli klient nie wyraża zgody na korespondencję mailem, nie wolno przechowywać i przetwarzać jego danych w tym zakresie, nie będzie możliwe zatem zaakceptowanie danych z wypełnionym polem e-mail. Wysyłanie maili do klientów opiera się teraz o weryfikację, czy nie zablokowano wysyłania maili. Uporządkowano przy okazji interfejs okna edycji danych kontrahenta.

ISP: Uporządkowana kwestia fakturowania. Teraz w module Fakturowanie widać, co i dla kogo zostanie wystawione - czy ekofaktura, czy faktura papierowa, czy drukowana czy nie, czy wysyłana mailem etc. Fakturowanie będzie nieco wolniejsze, ale zgodne w pełni z opcjami. Teraz podczas fakturowania można wybrać, ile faktur ma być fakturowane. W przypadku wielkich baz warto fakturować na raty. Można wybrać ograniczenie do n pozycji, lub 0 = bez ograniczenia.

PDF: Rozwiązano problem z niepotrzebnym otwieraniem zapisanego pliku PDF. Teraz otwieranie będzie tylko ręczne, przygotowujemy nową funkcję do tego celu.


czwartek, 15 marca 2012

ISP: Poprawione wypełnianie tabeli ISP.Fakturowanie.

Start: Vox populi zażyczył sobie możliwości chowania górnego panelu z logo programu. Jest teraz dostępna taka możliwość. Ustawienia strony startowej zostały uporządkowane i dostępne są teraz w oknie standardowych ustawień programu. Programy ISP oraz Książka teraz też dostały standardową stronę startową.


wtorek, 13 marca 2012

Szkoła: Poprawiony interfejs modułu UCZNIOWIE. Poprawione wyświetlanie danych w prawym panelu informacyjnym. Poprawki w module OFERTY.

Systemowe: Nowa czcionka Segoe UI jest teraz narzucana przez system, zawsze wtedy, jeśli jest dostępna w systemie i jeśli włączono ClearType. W przeciwnym przypadku, i tylko wtedy, program użyje starej czcionki Tahoma. Wyłączyliśmy już opcję wyboru starej czcionki.

Kasa fiskalna: Poprawione wyświetlanie danych w module KASA FISKALNA.


niedziela, 11 marca 2012

Start: Nowa, inteligentna strona startowa. Teraz program aktywnie pokazuje, jakie moduły były ostatnio używane, wraz z podsumowaniem wyświetlonych w nich dokumentów. Jeden rzut oka wystarczy zatem, aby zorientować się w standingu naszej firmy. Funkcja jest bardzo szybka i w żaden sposób nie obciąża systemu.

Start: Można uruchomić dowolną stronę internetową na stronie startowej programu. Strona internetowa zostanie wyświetlona w specjalnym trybie antyspamowym, czyli bez uruchamiania żadnych wtyczek i obcych skryptów. Bardzo pouczające jest zauważenie, jak wiele internetowego spamu ściągają odwiedzane przez nas strony internetowe! Taki na przykład Facebook da się uruchomić tylko i wyłącznie wtedy, gdy wejdziemy na stronę facebook.com. Podobnie z Google i innymi serwisami, które nie wiedzieć czemu są wszędzie. Warto zauważyć, że przestaną działać także strony korzystające z nieuprawnionych skryptów, powodując wyświetlenie komunikatu o błędzie. W przypadku niektórych stron nie będą działać też skróty klawiaturowe, oparte o funkcje śledzenia kliknięć użytkownika. Bezpieczeństwo jest zawsze jednak ważniejsze. Taki np.internetowy Tetris działa tylko w trybie klawiaturowym za pomocą przycisków ASDW - jakimś cudem przyciski strzałek przestały działać. Obserwacja internetu w trybie bezpieczniejszym jest bardzo pouczająca. Oczywiście jak na horyzoncie pojawi się szef, naciskamy przycisk ESC i na ekranie znów pojawia się standardowa strona startowa naszego programu :)

Start: W programach Agent, Gabinet, Kancelaria, Lokator, Serwis, Szkoła, Tłumacz i Moje Konto zamiast dotychczasowej specyficznej strony startowej pokazuje się teraz standardowa polimorficzna strona Start. Poprzedni wariant strony dostępny jest nadal jako moduł Agent.Start, Gabinet.Start etc., zatem wystarczy włączyć go jako moduł startowy w ustawieniach programu, aby przywrócić stary wygląd. Rekomendujemy jednak korzystanie z nowej wersji strony startowej.


sobota, 10 marca 2012

Faktury: Ulepszony interfejs okna NOWA FAKTURA i wszystkich podobnych okien. Teraz w oknie wyboru towarów widać standardowy panel ze szczegóła wybranej pozycji. To daje pełny dostęp do danych towaru jeszcze przed jego dodaniem do faktury. Teraz wykorzystano zakładki w pełni zgodne z aktualnymi bibliotekami Windows, co umożliwi przejście na nowy kompilator.

Zaliczki: Poprawiony interfejs modułu.

Noty korygujące: Poprawiony interfejs modułu.

Sprzedaż: Nowy, ulepszony interfejs modułu REJESTR SPRZEDAŻY. Teraz dane prezentowane są w jasnej, przejrzystej formie.

Systemowe: Nowy interfejs głównego okna Pakietu JZK, a zatem wszystkich programów od Agenta do Warsztatu. Zakładki prezentowane są przy użyciu nowej technologii, dzięki temu możliwa jest obsługa z klawiatury i dużo lepsza jest obsługa w przypadku, gdy zakładki nie mieszczą się w jednej linii na ekranie. Dopasowano graficznie pozostałe elementy głównego okna programu. W głównym oknie pojawił się teraz elegancki polimorifczny panel, który potrafi być jednocześnie paskiem postępu, informacją o pozostałym czasie operacji oraz tytułem bieżącego modułu. Dzięki temu nie jest już potrzebny dolny pasek stanu, który zajmował cenne miejsce na ekranie i odwracał uwagę użytkownika. Panel z tytułem bieżącego modułu udostępnia też rozwijalne meny, pozwające przełączyć się na dowolny inny moduł.

Moduły: Teraz w oknie konfiguracji układu modułów dostępna jest opcja Włącz wszystkie. Nowy system zakładek pozwala wyświetlić jednocześnie wszystkie zakładki na ekranie, co wcześniej nie było możliwe. Przy okazji widać od razu, jak wiele funkcji i możliwości dają programy Pakietu JZK.

Waluty: Teraz w ramach modułu WALUTY dostępna jest bezpośrednio strona NBP z aktualnymi kursami walut. W podstawowym indeksie walut dostępnym na stronie startowej widoczny jest teraz też kurs jena japońskiego (JPY).


piątek, 9 marca 2012

Start: Nowa strona startowa. Teraz prościej, czyściej i łatwiej. Wszelkie dane znajdują się teraz w jednym płaskim panelu. Pojawia się nowe logo programu, stanowiące też tło dla części informacji systemowych.

Kasa: Poprawki interfejsu w module ARCHIWUM KASY.

Napisz do JZK: Teraz można załączyć pełny plik bieżącego logu programu.

Plik sesji: Teraz raport pliku sesji programu tworzony jest w tle i dostępny w module Administrator w razie potrzeby.

Kalkulator: Uporządkowano menu kalkulatorów. Teraz kalkulatory uruchamiają się tak jak powinny - jako okna modalne.

Systemowe: Poprawki interfejsu w różnych miejscach programów. Odchodzimy od starych, niestandardowych płaskich pasków zakładek, które z uwagi na zastosowaną technologię uniemożliwiały przejście na nowy kompilator. Czeka nas jeszcze trochę pracy nad wyrównaniem interfejsu, ale niedługo użytkownicy naszych aplikacji powinni zauważyć jeszcze wyższy komfort pracy. Pojawią się choćby takie dość oczywiste drobiazgi, jak możliwość przechodzenia po zakładkach za pomocą klawiatury.

Agent: Poprawki interfejsu w różnych miejscach programu.

Gabinet: Poprawki interfejsu w różnych miejscach programu.

Szkoła: Poprawki interfejsu w różnych miejscach programu.

Tłumacz: Poprawki interfejsu w różnych miejscach programu.


czwartek, 8 marca 2012

Tabele: Teraz przy zaznaczeniu więcej niż jednego dokumentu, panel z prawej strony tabeli pokazuje szybkie podsumowanie wybranych dokumentów. To wygodna funkcja do szybkiego dokonywania podsumowań.

Faktura do WZtek: Poprawione wybieranie dokumentów do zbiorczej faktury z kilku WZ. Teraz wszystkie wybrane WZtki są od razu zaznaczone na liście. Podsumowanie ilości obejmuje również sumę sztuk z WZtek. Przenoszone są też rabaty do pozycji i całego dokumentu, z dokładnością do zaokrąglenia. Usunięty problem z przeliczaniem wartości faktur i WZtek. Teraz prezentowane są dodatkowe informacje o kwotach, które należy dokładnie oglądać, aby od razu zweryfikować poprawność tworzonej faktury. Dla zachowania spójności będzie teraz tylko jedna możliwość wystawienia WZtki, wyłącznie przez okno zbiorczej faktury - nawet gdy WZtka jest tylko jedna.

Bazy danych: Poprawione wyświetlanie ewentualnego komunikatu o błędach w strukturze bazy danych.

Start: Odchudzona strona startowa. Gratka dla przepracowanych: teraz na stronie startowej Druczka można wyświetlić dowolną stronę internetową. Może to być Facebook albo inny dowolny pożeracz czasu, może być strona z wiadomościami przydatnymi firmie, a może być też radio internetowe. Jak funkcja okrzepnie, wprowadzimy możliwość automatycznego startu wybranej strony. Miłe, proste i cieszy. Oczywiście jeśli ktoś nie potrzebuje internetu w programie, ma nadal prostą stronę startową.


poniedziałek, 5 marca 2012

Internet: Wprowadzamy nowy system logowania internetowego i nowy panel klienta. Każdy klient otrzyma z czasem swój indywidualny ID subskrypcji oraz hasło, dzięki któremu będzie mógł na przykład pobierać swoją licencję bezpośrednio z internetu, sprawdzić saldo rozliczeń, status przesyłki, a także sprawdzić ofertę i dokonać zmian w usługach. W związku z wprowadzonym nowym systemem, dotychczasowy Panel Klienta będzie wygaszany.


czwartek, 1 marca 2012

Internet: Teraz przy próbie pobrania pliku EXE z wewnątrz programu JZK wyświetlany jest komunikat uprzedzający o konieczności zamknięcia programu. Wiele osób próbowało pobrać w ten sposób instalację programu, ale jeśli plik JZK.exe pozostaje uruchomiony, instalacja nie powiedzie się.

Internet: Jak widzimy z testów, program Kaspersky rozpoznaje niektóre nasze funkcje programu jako "zachowanie podobne do...". Na pewno jest to irytujące dla Państwa. Fałszywe alarmy należy niezwłocznie zgłaszać w trybie reklamacyjnym do producenta programu antywiruoswego. Aby rozwiązać problem, prosimy raczej korzystać z bezpłatnego programu antywirusowego Microsoft Security Essentials, do pobrania z www.microsoft.com albo wyłączyć funkcje analizy heurystycznej w swoim programie antywirusowym. Programy JZK nie zawierają niebezpiecznych opcji i posiadają ważny podpis cyfrowy, który powinien być bezwzględnie honorowany przez program antywirusowe.

Licencje: W oknie O PROGRAMIE widać teraz przejrzystą listę wszystkich udostępnionych modułów, zgodnych z wprowadzoną licencją. Jeśli potrzebujemy dodatkowego modułu, dostępny jest przycisk SZUKAJ MODUŁU. W ten sposób można szybko zorientować się, w którym programie znajdziemy potrzebny moduł, a zatem czy potrzebujemy upgrade.

Licencje: Nieco niższe ceny licencji wielostanowiskowych. Teraz obowiązuje promocja: przy zakupie nowej licencji licencja na 3 stanowiska sprzedawana jest w cenie dwukrotności standardowej licencji.© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.