Regulamin sprzedaży internetowej

1. Jeśli nie podano inaczej, sprzedawcą licencji na oprogramowanie JZK jest Studio JZK sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 81.

2. Dane rejestrowe: Studio JZK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, KRS nr 423780. NIP 5842727739. REGON 221674718. Kapitał zakładowy 505344 zł (1974 * 2^8), słownie pięćset pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote, wpłacony w całości. Prezes Zarządu: Robert Przewłoka.

3. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, będąca konsumentem. Studio JZK sp. z o.o. obsługuje wyłącznie podmioty gospodarcze - osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, instytucje, urzędy itp.

4. Złożenie zamówienia następuje z działania i woli klienta, poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej sprzedawcy, w szczególności na stronie www.jzk.pl albo bezpośrednio z formularza zamówienia udostępnionego w programie JZK. Do złożenia zamówienia niezbędne jest oświadczenie, że nabywca prowadzi działalność gospodarczą lub reprezentuje instytucję, osobę prawną itd.

5. Konieczne jest podanie danych, oznaczonych gwiazdką, w tym nazwy firmy lub instytucji, służbowych danych kontaktowych, numeru NIP.

6. Służbowy adres e-mail niezbędny jest do wystawienia licencji powiązanej z tym adresem, a jego podanie oznacza zogdę na przesłanie licencji na ten adres.

7. Służbowy numer telefonu komórkowego jest niezbędny do przesłąnia potwierdzenia oraz licencji w formie SMS, a jego podanie oznacza zgodę na użycie numeru telefonu komórkowego w tym celu.

8. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie są obsługiwane bezpośrednio. Dane osobowe, w tym dane prywatne osób fizycznych, nie są zbierane. Użytkownik podający dane oświadcza, że są to dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dane urzędowe.

9. Realizacja zamówienia następuje w najbliższym możliwym terminie, z reguły kolejnego dnia roboczego. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia, z wyjątkiem kosztów jawnie wskazanych w treści zamówienia. Jeśli z zamówienia nie wynika inaczej, wysyłka następuje również na koszt sprzedawcy.

10. Formę wysyłki wybiera sprzedawca zgodnie z charakterystyką produktu, z reguły albo Pocztą Polską, albo kurierem UPS. Informacje o rodzaju i statusie przesyłki umieszczone są w potwierdzeniu zamówienia, można je też uzyskać od sprzedawcy w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta JZK. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży ani obsługi bezpośredniej w swojej siedzibie.

11. Klient zobowiązuje się uiścić opłatę wynikającą z treści zamówienia, w kwocie podanej na fakturze, nie później niż w terminie określonym na tej fakturze. Jeśli z zamówienia nie wynika inaczej, termin ten wynosi 7 do 14 dni od daty wystawienia faktury.

12. Klient może opłacić zamówienie wcześniej przelewem, albo bezpośrednio w chwili jego składania za pomocą płatności elektronicznych albo kartą kredytową. Opłacenie należności z góry albo w wybranej formie może być warunkiem zastosowania szczególnych warunków promocyjnych. W razie uchybienia tym warunkom, zawarcie umowy może nie dojść do skutku.

13. Aktywacja oprogramowania z użyciem wydanej licencji oznacza potwierdzenie jej otrzymania i obowiązek uiszczenia należności, co nie uchybia warunkom gwarancji.

14. Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia przed jego realizacją, przed odebraniem przesyłki, a także w ciągu 14 dni po tej dacie, nie ponosząc innych kosztów niż te związane z wykonaniem zwrotu do sprzedawcy. Jeśli opłata została już dokonana, zostanie ona zwrócona w najbliższym możliwym terminie na oryginalną formę płatności, tj. w formie uznania karty kredytowej albo przelewu zwrotnego.

15. Klient może mieć inne, dodatkowe uprawnienia, a powyższe zasady nie ograniczają jego uprawnień wynikających z innych przepisów.

16. Z uwagi na charakter sprzedaży, klient związany jest warunkami licencji - jeśli ich nie akceptuje, zobowiązany jest postąpić zgodnie z procedurą określoną w warunkach licencji, tj,. dokonać niezwłocznego zwrotu w celu odstąpienia od umowy.

Umowa licencyjna
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Warunki świadczenia pomocy technicznej

1. Pomoc techniczna udzielana jest wyłącznie osobom posiadającym ważną i opłaconą licencję na program, wydaną nie wcześniej niż 12 miesięcy przed przesłaniem zgłoszenia, oraz aktualną wersję programu.

2. Pomoc techniczna dostępna jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu problemu za pomocą NAPISZ DO JZK, dostępnej wewnętrznie z każdego programu.

3. Analiza problemu może wymagać przesłania dodatkowych informacji lub plików z folderu programu. Nie jest oferowana usługa naprawy bezpośrednio na komputerze klienta, na przykład za pomocą pulpitu zdalnego lub oprogramowania komunikacyjnego.

4. Pomoc techniczna polega wyłącznie albo na naprawie przesłanej bazy danych, albo na przygotowaniu nowej lub zmienionej funkcjonalności w programie, co wyczerpuje wszelkie roszczenia.

5. Dane przesyłane do JZK objęte są tajemnicą zawodową. JZK w żadnym razie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub ujawnienie danych, przesyłanych w zgłoszeniu. Użytkownik bierze na siebie całe ryzyko z tym związane.

6. Jeśli użytkownik zobowiązany jest w jakikolwiek sposób do szczególnej ochrony danych, w tym danych osobowych o charakterze wrażliwym, nie wolno mu korzystać z tej usługi.

7. Skutki zdarzeń leżących po stronie użytkownika, na przykład zaniku napięcia, przerwania komunikacji podczas pracy w sieci, błędów lub celowych działań obsługi mogą uniemożliwić naprawę bazy danych.

8. Analiza i naprawa baz danych wymagać może wykupienia płatnej usługi asysty technicznej. W szczególnie skomplikowanych przypadkach usługa wyceniana jest według ryczałtowej stawki za godzinę pracy konsultanta.

9. Użytkownik przyjmuje i akceptuje fakt, że naprawa bazy danych może nie być możliwa, jedynym ratunkiem może być odtworzenie ostatniej dobrej kopii zapasowej.

Programy dla firm  Druczek  Druczek PRO HIT!  Fakturzysta  Fakturzysta PRO  Podatki JPK  Pakiet JZK  Branżowe 8 
JPK e-Deklaracje ZUS 
Pomoc techniczna  FAQ - Częste pytania  Blog programistów  Pliki do pobrania 
Regulamin  Subskrypcja  Cennik  Warunki licencji  Napisz do nas!  Kontakt 

Wydawcą nowych wersji aplikacji serii Pakiet JZK, JZK®, Druczek®, Fakturzysta®, Jak Zawsze Kapitalne oraz przyjazdyGTFS jest JZK24 sp. z o.o. © 2019 · Sprzedaż i obsługę klienta prowadzi Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niekomercyjny projekt PRZYJAZDY.PL jest prowadzony do 11 listopada 2020 i objęty szeregiem patronatów honorowych. © Studio JZK sp. z o.o. 2017-2019 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox · Kierownik Projektu: Jarosław Knypl