Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Restauracja   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet   Dental  

Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 stycznia 2017 wymagane będzie posiadanie oprogramowania automatycznie przesyłającego danie z ewidencji VAT. Tylko dla niektórych podatników (mikroprzedsiębiorcy: do 10 pracowników/2mln euro) obowiązek ten będzie wprowadzony z datą 1 stycznia 2018.

dataprzewidywany obowiązek
1 lipca 2016Generowanie plików JPK ze wszystkich rejestrów
dotyczy średnich i dużych firm, pracujących generalnie na tzw. pełnej księgowości
- nie dotyczy użytkowników programów JZK
1 stycznia 2017Generowanie rejestru VAT i wysyłanie plików JPK automatycznie wprost do urzędu skarbowego
- dotyczy użytkowników funkcji księgowych w programach JZK
1 stycznia 2018Generowanie wszystkich danych w formie plików JPK (faktury, magazyn, kasa, rachunek bankowy
- dotyczy wszystkich użytkowników programów JZK

Jak się przygotujemy?

Dopasowanie do nowej sytuacji wymaga istotnych zmian w oprogramowaniu tak, by zapewnić pełne bezpieczeństwo obu stron. Poniżej podsumowujemy planowane zmiany. Pamiętaj, że sytuacja jest dynamiczna, o zmianach będziemy informować.

Funkcje księgowe Funkcje księgowe dostępne będą nadal w zintegrowanej formie, czyli zasysanie będzie możliwe. Zmieni się natomiast sposób licencjonowania, czym piszemy dalej. W miarę możliwości pozostawimy dostęp do modułów księgowych bezpośrednio w Druczku i innych programach.

Zmiany w strukturach danych JPK opisuje gotowe struktury danych, zatem nie ma sensu dublować tego wszystkiego. Księgowanie za rok 2017 odbywać się będzie wyłącznie w nowym formacie, od razu gotowym do eksportu do JPK i zawierającym wszystkie wymagane pola. Transferowi do nowego formatu podlegać będą także faktury, dokumenty magazynowe i wszystkie inne bazy danych związane z rozliczeniem podatkowym. Ściśle rozdzielone zostaną zatem dane podatkowe i pozostałe dane firmowe.

Wymagane struktury danych System JPK wymaga następujących struktur danych: Wyciąg bankowy, Magazyn, Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, Faktury VAT, Podatkowa księga przychodów i rozchodów i Ewidencja przychodów. Powstaną zatem w programie odpowiednie moduły, co wymagać będzie całkowitej rewizji dotychczasowego stylu pracy.

Zmiany w licencjonowaniu Funkcje księgowania (VAT/Książka) zintegrowane będą wraz z obsługą JPK w ramach usługi KSIĘGOWALNIA (nazwa robocza) oraz nową usługi Kopia Elektroniczna JPK, całość będzie licencjonowana wyłącznie na pełne okresy roczne, czyli będzie się nabywać licencję np. na cały rok 2017. Licencja będzie po wygaśnięciu dawać możliwość wygenerowania JPK w okresie kontroli podatkowej (5 lat od daty rozliczenia roku podatkowego).

Mniej wersji programów Z uwagi na przeniesienie funkcji księgowych do innej licencji, nie będzie już oferowany podział na trzy wersje licencji (Start, PRO, Ultimate), w zamian zaoferujemy model płaskiego licencjonowania wraz z dodatkami, czyli będzie jedna wersja programu DRUCZEK z opcją dokupienia usługi KSIĘGOWALNIA. Osoby poszukujące samego fakturowania będą miały NOWEGO FAKTURZYSTĘ, mikroFAKTURZYSTĘ oraz serwis MOJEFAKTURY.pl.

Abonament Serwisowy Wiele osób wymagać będzie dodatkowego wsparcia we wdrożeniu JPK i późniejszej jego obsłudze. Zostaną rozdzielone kwestie wsparcia awaryjnego, związanego z problemami technicznymi, od wsparcia przy obsłudze funkcji księgowych. Z uwagi na koszty z tym związane, przenosimy obsługę do nowej usługi Abonament Serwisowy. Nowe funkcjonalności bezwzględnie wymagać będą nowej wersji programu i aktywnej licencji.


Wydaje się, że czeka nas jeszcze rewizja tego wszystkiego, bo wprowadzane uregulowania wyraźnie faworyzują kilku dużych producentów oprogramowania, ignorując kompletnie firmy typu JZK i ich dotychczasowy dorobek, z którego korzystają jednak tysiące użytkowników.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy też z konsekwencji wprowadzanych zmian - na przykład opóźnione księgowanie, poprawianie wpisów, podmianki dokumentów, co jest normą u wielu przedsiębiorców i dotąd przechodziło niezauważenie, wskutek wprowadzanych zmian będzie skutkować natychmiastowym powiadomieniem organów podatkowych w formie samooskarżenia. Warto pamiętać, że za struktury JPK odpowiada Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów.

Wiele się jeszcze może zmienić, ale prezentujemy na razie już to, co wiemy.
Zobacz informacje na stronie Ministerstwa Finansów.

Podstawa prawna: art. 82 i art. 193a ustawy Ordynacja Podatkowa:
" Art. 82 § 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Art. 193a. § 1. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

§ 2. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem."


© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.